ព័ត៌មាន រាយការណ៍ ព័ត៌មានជាតិ

គិតត្រឹមម៉ោង ៩៖៣០ ព្រឹក សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលបានថវិកាសប្បុរសជាង ១៨លានដុល្លារ សម្រាប់ចំណាយលើការទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩,,,

គិតត្រឹមម៉ោង ៩៖៣០ ព្រឹក សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលបានថវិកាសប្បុរសជាង ១៨លានដុល្លារ សម្រាប់ចំណាយលើការទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ដើម្បីផ្តល់ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃ។

ចង់ចូលរួម ប៉ុន្តែមិនដឹងថាចូលនៅកន្លែងណានិង តាមរបៀបណា?

១. ចូលតាមរយៈលោក សេង ទៀង លេខទូរសព្ទ ០១២ ៩៦១ ៩៧១។

២. តាមរយៈធានាគារ ABA លេខគណនេយ្យ 001 249 176 Tep Sothy។

ប្រភព៖ SPM Facebook Page

@ams1minute

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *