ព័ត៌មាន រាយការណ៍ ព័ត៌មាននយោបាយ

(ស្រុកពារាំង)៖តាមរយៈប្រធានគណៈកម្មាធិការបក្សស្រុកនឹងឃុំដែលមាន

លោកសំ អាន ជាអនុប្រធានគណៈកម្មការធិការបក្សស្រុកនឹងលោកអ៊ុំ វៃ សកម្មជនបក្សប្រជាជន ស្រុកពារាំង បានចុះទំនាក់ទំនងក្នុងភូមិទាំង១៥ដែលមានឃុំព្រៃសាឡិត ដើម្បីស្រង់ឈ្មោះសមាជិកថ្មីដែលសុំចូលមកជាសមាជិកគណៈបក្សប្រជាជនចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ទល់ពេលបច្ចុប្បន្នបានចំនួន០៦នាក់នឹងស្រ្តី០០នាក់ដូចមានឈ្មោះរាយខាងក្រោម៖

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *